Адрес

гр. София, п.к. 1786, бул. „Климент Охридски”, № 8

Контакти

Call: (+359 2) 8163382

Email: n_kazakova@uctm.edu

гл. ас. Надежда Казакова

главен асистнет, доктор

Химикотехнологчен и металургичен униветсиртет, София
Катедра „Металургични технологии, електроника и електротехника“

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 1
 • Общ брой научни публикации: 12
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 3
 • Брой цитати на научните публикации: 6
 • Брой научни публикации от последните пет години: 4
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 1
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 4

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Главен асистент
  Химикотехнологичен и металургичен униерситет, София

Научни награди и членство в научни организации

 • Член
  Съюз на учените