Цирконови пигменти

Цирконови пигменти

От получаването им за първи път до днес върху цирконовите пигменти се работи непрекъснато и доста интензивно, тъй като здравата кристална решетка на циркона – ZrSiО4 е изключително благоприятна за получаването на нови цветове.

Чистият циркон е безцветен. Среща се в природата (напр, в пясъците по източното крайбрежие на Австралия) и е основният източник за получаване на циркониеви съединения, главно на ZrО2. Цирконовият кристал – акцептор, приема оцветяващия йон за сметка на дефектите и се получава оцветен циркон, в който хромофорният йон е защитен от здравата решетка.

Цирконовите пигменти се синтезират при нагряване на смес от ZrО2, SiО2, хромофорен йон и минерализатор. Минерализаторите играят голяма роля за понижаване на температурата при синтеза. На практика се работи при 800-980°С, докато синтезът на чистия циркон се извършва при 1600°С.

Освен широко известните цирконови пигменти с ванадий, желязо, празеодим са правени опити за получаване на пигменти с участието на други елементи като хром, манган, мед и др.

Доста изследователи акцентират вниманието си върху механизма на образуване на цирконовите пигменти, ролята на минерализаторите, както и възможността за използване на различни суровини за получаването им. Селенитите на редкоземните елементи се оказват много подходяща суровина за синтез на цирконови пигменти.

Първият синтезиран цирконов пигмент с участие на ванадий е син. Получен е от Сийбрайт през 1948г. През 1952г. в Япония са разработени жълтите цирконови пигменти с участие на празеодим. Сийбрайт синтезира розовите цирконови пигменти с участието на желязо през 1960 г. През втората половина на 20в. интересът към този вид пигменти се засилва, в резултат на което се разработва обширна цветова гама от цирконови пигменти, усилва се техният интензитет, подобрява се технологията, използват се нови минерализатори, разширява се суровинната база.

Сините цирконови пигменти се синтезират при участие на ванадий в окислителна среда. Йоните V4+ се внедряват в кристалната решетка на циркона, като процесът се улеснява от минерализатора.

Идеята на нашите проучвания е да се получат цирконови пигменти с участието на някои d- f- елементи, а така също и посредством въвеждането им в системата, чрез съответните селенити.

Литература

1. Технология на керамичните изделия и материали, ISBN: 9549841154, Издател: Сарасвати, 2003, под редакцията на проф. Бъчваров