Шпинелни пигменти

Шпинелни пигменти

Пигментите със структурата на шпинели са едни от най-старите употребявани в керамичната практика. Съществуват два вида шпинели – с нормална (права) и обърната структура. Шпинелите от първия тип имат структурата на природния шпинел МgO.Аl2O3 или МgАl2О4. Общата формула е АВ2O4. Тук А е двувалентен катион, напр. Мg2+, Zn2+, Со2+, Ni2+, Fе2+, Мn2+, Са2+, Сu2+ и др. От своя страна В е тривалентен катион – най-често Аl3+, Сг3+, Fе3+, V3+, Мо3+ и дp. Шпинелите кристализират в кубичната сингония във вид на октаедри или ромбододекаедри, като кислородните атоми са близко до най-плътната кубична опаковка. При нормалните шпинели двувалентните катиони заемат само тетраедрични места, а тривалентните – октаедрични. Атомите А са обкръжени от 4 кислородни атома, а атомите В – от 6. При обърнатите шпинели половината от тривалентните катиони заемат тетраедричните позиции, а другата половина – октаедрични заедно с двувалентните катиони. Типичен пример за подобно подреждане има при магнетита Fе2+3+2O4. Шпинелите с нормална структура са по-устойчиви към високи температури, отколкото обърнатите.

Сините пигменти от шпинелен тип са главно с участие на кобалт. Най-старият известен син пигмент е СоО.Аl2O3, или накратко Со-Аl. За да се получат различни нюанси на синьото, в магнезиевия и цинковия алуминат МgО и ZnО постепенно се заместват еквимолекулярно с СоО . Синьо-зелени пигменти се получават на основа ZnO.Сг2O3, в който цинковият оксид се замества с СоО. Когато в никеловия шпинел NiO.Сг2O3 се замества Сг2O3 с Аl2O3, се получават тъмнозелени, Синьо-зелени, сиви и сини пигменти. В системата СоО-Сг2O3-Аl2O3 се получават зелени, синьо-зелени и сини пигменти.

Розови шпинелни пигменти се получават в системата ZnO-Аl2O3-Сг2O3. В този случай се образуват две фази: ZnАl2O4 и ZnСг2O4. В зависимост от съотношението на компонентите в системата се получава изоморфна или механична смес от двата шпинела, което обуславя различните цветни тоналности.

Голяма част от произвежданите кафяви и черни пигменти също са от шпинелен тип на основа Zn(Сг,Fе)2O4, Zn(Сг,Fе,Мm)2O4, Zn(Сг,Fе,Аl)2O4. С наситено чер цвят без кобалт са пигментите от шпинелната система (Zn, Мn,Сu)(Fе,Сг,Мn,Аl)2O4. Тъмнозелени, кафяви и черни пигменти могат да се получат, като се използва пълната смесимост на шпинелите NiO.Сг2O3, NiO.Fе2O3 и NiO.Мn2O3.

Литература:

1. Технология на керамичните изделия и материали,  ISBN: 9549841154,  Издател: Сарасвати,  2003, под редакцията на проф. Бъчваров

Резултати


Цветови координати на синтезирани шпинелни пигменти

Ренгенограми на Со шпинелни пигменти

Ренгенограми Cu шпинелни пигменти

ЕПР на шпинелни пигменти