Гранатови пигменти

Гранатови пигменти

Гранатите са природни минерали, които отдавна са известни със своите красиви цветове. Отнасят се към сложните по състав ортосиликати с обща формула А3В2(SiO4)3, където А са двувалентни катиони (Са2+, Мg2+, Мn2+, Fе2+), а В – тривалентни (Аl3+, Сг3+, Fе3+). Кристализират в кубичната сингония. Притежават също голяма склонност към изоморфни замествания както на дву- и тривалентните йони, така и на киселинния радикал, което разширява възможностите да се получават гранатови пигменти с богата цветна палитра.

В природата гранатите са образувани при високи температури и налягания. Синтезират се изкуствено при температури до 1200°С с участие на минерализатори. Чрез заместване на двувалентните йони с Ва2+ или Ni2+ са получени оригинално оцветени гранати, които не се срещат в природата.

Един от най-известните природни гранати с красив зелен цвят е уваровитът Са3Сг2(SiO4)3 или 3CaO.2Сг2O3.3SiO2. Получава се изкуствено и е известен под наименованието “Виктория зелено”. На основа граната гросулар Са3Аl2(SiO4)3 са получени редица гранатови пигменти чрез пълна или частична замяна на СаО с МgО, МnО и FеО, а на Аl2O3 с Сг2O3 и Fе2O3. Синтезирани са пигменти с участието на Со, Ni, Сu, Ва, Zn и при частична замяна на SiO2 с ZrO2, ТiO2 и SnO2 . При търсенето на нови и устойчиви пигменти киселинният радикал [SiO4]4- е заместван и с [РO4]4-.

В природата фосфор съдържащите гранати се срещат много рядко, главно като спесартин, който съдържа манган и има от розово-червен до жълто-кафяв цвят. Възможно е да се получат пигменти на основа твърди разтвори на гранати и фосфати. Получени са пигменти и при смесване на гранати с шпинели – образуват се високоустойчиви смеси в най-разнообразни цветове, като се запазва структурата на основните кристали.

Литература

1. Технология на керамичните изделия и материали, ISBN: 9549841154, Издател: Сарасвати, 2003, под редакцията на проф. Бъчваров