Изследвания

Актуалност и значимост на научната проблематика

Целта на настоящия проект е да се изследват възможностите за синтез на керамични пигменти от чисти и отпадъчни суровини, с оглед тяхното възможно приложение като оцветители в силикатната индустрия. Керамичните пигменти са неорганични, оцветени фино-дисперсни прахове, които добавени към дадена среда й придават съответен цвят и променят някои нейни свойства. Освен оцветяваща способност, керамичните пигменти притежават устойчивост на атмосферни и химически въздействия, на високи температури, на разлагащото действие на силикатни стопилки и действието на светлината. Тези цветни неорганични вещества са с висок коефициент на пречупване на светлината, неразтворими във вода, органични разтворители и свързващи материали, но имат способността да се диспергират в тях, като ги оцветяват с определен цвят.

Стремежът ни е да се насочи вниманието на работния колектив върху изследване на възможностите за оползотворяване на отпадни продукти – напр. различни катализатори от ЛукОйл- Бургас, чрез разработване на керамични материали на тяхна база. Другият важен отпадък, които сме избрали е биоотпадък (оризови люспи), който ще използваме като източник на SiO2 при производството на керамични пигменти. Разработката на състави и технологична схема за оползотворяване на отпадни продукти в керамични материали се основава на обширен литературен материал и главно на богатия опит в тази област на работния колектив.

Особен интерес представлява предвижданото задълбочено изследване на структурата и механизма на получаване на четири вида пигменти – шпинелни, вилемитови, гранатови и цирконови пигменти с помощта на нови и съвременни методи, което ще даде възможност да се установи корелационната зависимост между тях и да се създадат оптимални условия за синтеза им.

Изборът ни да се задълбочим върху синтеза на нови видове керамични пигменти се дължи на нарастващото им значение за силикатната индустрия, както и на възможността за тяхното получаване от традиционни и от отпадъчни суровини.

Пигментите имат важно  практическо приложение, както в керамичната, така и в стъкларската промишлености, напр. за оцветяването на керамични плочки и изделия, облицовъчни мозаечни плочки, при оцветяване на стъкла и други. Постепенно се разширява цветната им палитра главно с оглед производството на надглазурни бои и оцветяването на глазурите за керамичната промишленост – напр. в производството на плочки.

Ще разгледаме състоянието на изследванията, свързано с четирите вида пигменти, обект на нашето внимание – шпинелни, вилемитови, гранатови и цирконови.

Вилемитови пигменти

През последните години изследователи от различни страни работят по синтеза, охарактеризирането и свойствата на различни видове вилемитови керамични пигменти ...

Прочети още

Шпинелни пигменти

Пигментите със структурата на шпинели са едни от най-старите употребявани в керамичната практика. Съществуват два вида шпинели – с нормална (права) и обърната структура ...

Прочети още

Гранатови пигменти

Гранатите са природни минерали, които отдавна са известни със своите красиви цветове. Отнасят се към сложните по състав ортосиликати с обща формула ...

Прочети още

Цирконови пигменти

От получаването им за първи път до днес върху цирконовите пигменти се работи непрекъснато и доста интензивно, тъй като здравата кристална решетка на циркона ...

Прочети още

Основни цели на проекта

  • Синтезиране на нови цветове от вилемитови, шпинелни, гранатови и цирконови керамични пигменти, както от чисти суровини, така и от отпадъчни материали;
  • Доказване възможността за оползотворяване на отпадни продукти при производството на керамични пигменти;
  • Изследване и охарактеризиране на получените керамични пигменти от различен тип – вилемитови, шпинелни, гранатови цирконови керамични пигменти;
  • Провеждане на морфологични анализи на синтезираните пигменти, представени под формата на прахообразен и масивен материал с различен състав и термична история;
  • Охарактеризиране на синтезираните пигменти чрез РФА, ДТА, ИЧ, определяне на цветови характеристики и др.;
  • Изследване на свойствата на получените керамични пигменти;
  • Извършване на полупромишлени изпитания с глазури и керамични маси в заводите „Хан Аспарух” АД гр. Исперих и “хан Омуртаг”, гр. Шумен.Извършване на полупромишлени изпитания с глазури и керамични маси в завод “хан Омуртаг”, гр. Шумен.