РП5 – Публичност на проекта

РП5 – Публичност на проекта

1st January 2019

Начало и край на работния пакет: от Месец 1 до Месец 36
Ръководител на работния пакет: проф. д-р Ирена Марковска
Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: Всички участници в проекта

Планирани дейности:

Дейност 5.1

Изготвяне на уебсайт на проекта, с оглед на максимална видимост на резултатите от проекта.

Очакван резултат

Създаден уеб сайт на проекта.

Дейност 5.2

Публикационна дейност и участие в международни конференции.

Очакван резултат

Отпечатани публикации във водещи в научната област списания с висок импакт фактор и импакт ранг.
Участие в най- сериозните конференции в областта на силикатната промишленост, с оглед разпространение на резултатите сред водещите световни учени.

Дейност 5.3

Иновационна дейност.

Очакван резултат

Подадени заявки за изобретение (патент) / полезен модел – поне две подадени заявки.

Дейност 5.4

Организиране на публични лекции, семинари, работни срещи.

Очакван резултат

Проведени лекции, семинари, регулярни работни срещи между членовете на проекта в отделните научни огранизации, както и между членовете на консорциума
Разширяване на научния потенциал на екипа чрез дискусии и изнасяне на доклади върху резултатите до момента, обсъждане и намиране на методи за получаване на нови резултати, подготвяне на съвместни публикации в реномирани списания.

Резултати, по които се оценява изпълнението на проекта на междинен или краен етап5

Създаден уеб сайт на проекта. Докладвани резултати от проекта на международни конференции в чужбина и в България. Изпратени и по възможност публикувани статии във водещи списания с импакт фактор и/или импакт ранг.
Протоколи от проведени срещи между членовете на проекта в отделните научни огранизации, както и между членовете на консорциума.


Брошури и рекламни материали: