РП1 – Провеждане на експерименти по синтезирането на ВИЛЕМИТОВИ керамични пигменти чрез въвеждането на Co, Ni, Mn, Fe, V като хромофорни елементи с използването на традиционни суровини и отпадъци

РП1 – Провеждане на експерименти по синтезирането на ВИЛЕМИТОВИ керамични пигменти чрез въвеждането на Co, Ni, Mn, Fe, V като хромофорни елементи с използването на традиционни суровини и отпадъци

1st January 2019

Начало и край на работния пакет: от Месец 01 до Месец 12
Ръководител на работния пакет: проф. д-р Ирена Марковска
Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: От университет „проф. д-р Асен Златаров”, Бургас в РП1 ще участват: проф. д-р Ирена Марковска, Доц. д-р Цветан Димитров, Д-р инж. Фила Йовкова, Цветелина Ибрева, Христо Николов Пушков, Акадeмик Иван Стоянов Гуцов – консултант + целите колективи от ИФ-БАН и ХТМУ

Планирани дейности:

Дейност 1.1

Изследване на технологичните условия за синтез на вилемитовите пигменти и определяне на оптималните параметри на синтеза – температура на изпичане и температурна задръжка.
Изследвания, свързани със синтеза на вилемитови пигменти, в които като източник на SiO2 се използва окислена пепел от оризови люспи.

Очакван резултат

Определени технологични условия за синтез на вилемитовите пигменти и уточнени оптимални параметри на синтеза – температура на изпичане и температурна задръжка.
Получаване на пепел от оризови люспи при различни температури на изгаряне.
Охарактеризиране на пепелта от оризови люспи чрез всички налични методи –РСА, ДТА, ИЧ и т.н.

Дейност 1.2

Изследване свойствата на получените вилемитови пигменти чрез рентгенофазов анализ, ИЧ – спектроскопия, електронен пара-магнитен резонанс, електронна микроскопия, измерване на цвета и др.
Сравнение между качеството и свойствата на синтезираните пигменти от чисти и отпадъчни суровини.

Очакван резултат

Пълно охарактеризиране на вилемитовите пигменти, чрез всички възможни методи.

Дейност 1.3

Синтез на пигментите по технологията на твърдофазно спичане и метода зол-гел.
Сравнение на получените пигменти по двата метода, по отношение на количеството вилемит, което се синтезира /количествено определяне чрез РСА/, температурата на синтез, структурата на пигментите и др.

Очакван резултат

Намерени оптимални условия за синтез на вилемитови пигменти, най- подходящи за практическо приложение.

Резултати, по които се оценява изпълнението на проекта на междинен или краен етап

Приети за печат и по възможност публикувани статии в реномирани списания с импакт фактор / импакт ранг, съдържащи резултати, свързани с получаването, свойствата и структурата на вилемитови пигменти.