РП4 – Провеждане на експерименти по синтезирането на ЦИРКОНОВИ керамични пигменти с използването на отпадъци

РП4 – Провеждане на експерименти по синтезирането на ЦИРКОНОВИ керамични пигменти с използването на отпадъци

1st March 2021

Начало и край на работния пакет: от Месец 27 до Месец 36
Ръководител на работния пакет: доц. д-р Цветан Димитров
Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: От университет „проф. д-р Асен Златаров”, Бургас в РП4 ще участват: проф. д-р Ирена Марковска, Доц. д-р Цветан Димитров, Д-р инж. Фила Йовкова, Цветелина Ибрева, Станка Янева, Севджан Рафетова Читальова Акадeмик Иван Стоянов Гуцов – консултант + целите колективи от ИФ-БАН и ХТМУ.

Планирани дейности:

Дейност 4.1

Провеждане на експерименти по синтезирането на цирконови керамични пигменти чрез въвеждане на Co, Cr, Fe, Mn, Cu, V, като хромофорни елементи с използването на отпадъци – пепел от оризови люспи и отпадъчни катализатори (активирани алумосиликати, синтетични аморфни алумосиликати, ванадиева контактна маса (ВКМ) за получаване на пигментите.

Очакван резултат

Определени технологични условия за синтез на цирконови пигменти и уточнени оптимални параметри на синтеза – температура на изпичане и температурна задръжка.

Дейност 4.2

Изследване на технологичните условия за синтез на цирконови пигменти и определяне на оптималните параметри на синтеза – температура на изпичане и температурна задръжка.

Очакван резултат

Пълно охарактеризиране на цирконовите пигменти, чрез всички възможни методи.

Резултати, по които се оценява изпълнението на проекта на междинен или краен етап

Приети за печат и по възможност публикувани статии в реномирани списания с импакт фактор / импакт ранг, съдържащи резултати, свързани с получаването, свойствата и структурата на гранатови пигменти.