РП2 – Провеждане на експерименти по синтезирането на ШПИНЕЛНИ керамични пигменти чрез въвеждането на Co, Cr, Fe, Mn, Cu като хромофорни елементи с използването на традиционни суровини и отпадъци

РП2 – Провеждане на експерименти по синтезирането на ШПИНЕЛНИ керамични пигменти чрез въвеждането на Co, Cr, Fe, Mn, Cu като хромофорни елементи с използването на традиционни суровини и отпадъци

1st July 2019

Начало и край на работния пакет: от Месец 7 до Месец 18
Ръководител на работния пакет: доц. д-р Цветан Димитров
Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет:От университет „проф. д-р Асен Златаров”, Бургас в РП2 ще участват: проф. д-р Ирена Марковска, Доц. д-р Цветан Димитров, Д-р инж. Фила Йовкова, Цветелина Ибрева, Станка Янева, Севджан Рафетова Читальова, Акадeмик Иван Стоянов Гуцов – консултант + целите колективи от ИФ-БАН и ХТМУ

Планирани дейности:

Дейност 2.1

Изследване на технологичните условия за синтез на шпинелни пигменти и определяне на оптималните параметри на синтеза – температура на изпичане и температурна задръжка, минерализатори – вид и количество.
Използване на чисти и отпадни суровини – отпадъчни катализатори за получаване на пигментите.

Очакван резултат

Определени технологични условия за синтез на шпинелни пигменти и уточнени оптимални параметри на синтеза – температура на изпичане и температурна задръжка.

Дейност 2.2

Изследване свойствата на получените шпинелни пигменти чрез рентгенофазов анализ, ИЧ – спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс, електронна микроскопия, измерване на цвета и др.
Сравнение между качеството и свойствата на синтезираните пигменти от чисти и отпадъчни суровини.

Очакван резултат

Пълно охарактеризиране на шпинелните пигменти, чрез всички възможни методи.

Дейност 2.3

Синтез на пигментите по технологията на твърдофазно спичане и метода зол-гел.
Сравнение на получените пигменти по двата метода, по отношение на количеството вилемит, което се синтезира /количествено определяне през РСА/, температурата на синтез, структурата на пигментите и др.

Очакван резултат

Намерени оптимални условия за синтез на шпинелни пигменти, най- подходящи за практическо приложение. Получени и охарактеризирани шпинелни пигменти.

Резултати, по които се оценява изпълнението на проекта на междинен или краен етап

РП1 и РП2 ще се изпълняват през първия етап от проекта. На междинния етап се предвижда извършване на полупромишлени експерименти по приложимостта на най- добрите синтезирани на първия етап пигменти (вилемитови и шпинелни) към използваните в заводите за керамични плочки на КАЙ груп глазури – завод Хан Аспарух, Исперих и завод Хан Омуртаг – Шумен.