РП3 – Провеждане на експерименти по синтезирането на ГРАНАТОВИ керамични пигменти с използването на традиционни суровини и отпадъци

РП3 – Провеждане на експерименти по синтезирането на ГРАНАТОВИ керамични пигменти с използването на традиционни суровини и отпадъци

1st July 2020

Начало и край на работния пакет: от Месец 19 до Месец 30
Ръководител на работния пакет: проф. д-р Ирена Марковска
Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: От университет „проф. д-р Асен Златаров”, Бургас в РП3 ще участват: проф. д-р Ирена Марковска, Доц. д-р Цветан Димитров, Д-р инж. Фила Йовкова, Цветелина Ибрева, Христо Николов Пушков, Акадeмик Иван Стоянов Гуцов – консултант + целите колективи от ИФ-БАН и ХТМУ

Планирани дейности:

Дейност 3.1

Изследване на технологичните условия за синтез на гранатови пигменти и определяне на оптималните параметри на синтеза – температура на изпичане, температурна задръжка, минерализатори – вид и количество.

Очакван резултат

Определени технологични условия за синтез на гранатови пигменти и уточнени оптимални параметри на синтеза – температура на изпичане и температурна задръжка.

Дейност 3.2

Изследване свойствата на получените шпинелни пигменти чрез рентгенофазов анализ, ИЧ – спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс, електронна микроскопия, измерване на цвета и др.
Сравнение между качеството и свойствата на синтезираните пигменти от чисти и отпадъчни суровини.

Очакван резултат

Изследване свойствата на получените гранатови пигменти чрез рентгенофазов анализ, ИЧ спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс, електронна микроскопия, определяне на цветовите координати.

Дейност 3.3

Синтез на пигментите по технологията на твърдофазно спичане и метода зол-гел.
Сравнение на получените пигменти по двата метода, по отношение на количеството гранат, което се синтезира /количествено определяне през РСА/, температурата на синтез, структурата на пигментите др.
Сравнение между качеството и свойствата на синтезираните пигменти от чисти и отпадъчни суровини.

Очакван резултат

Намерени оптимални условия за синтез на гранатови пигменти, най- подходящи за практическо приложение.

Резултати, по които се оценява изпълнението на проекта на междинен или краен етап

Приети за печат и по възможност публикувани статии в реномирани списания с импакт фактор / импакт ранг, съдържащи резултати, свързани с получаването, свойствата и структурата на гранатови пигменти.